اسفند 21, 1398
بافر TBE

بافر TBE

 TBE یا Tris / Borate / EDTA ، یک محلول بافر است که شامل مخلوطی از باز Tris ، اسید بوریک و EDTA است. در زیست […]
اسفند 19, 1398
بافر TAE

بافر TAE

بافر TAE یک محلول بافر است که شامل مخلوطی از باز Tris ، اسید استیک و EDTA است . در زیست شناسی مولکولی از آن در الکتروفورز آگارز به طور معمول برای جداسازی اسیدهای نوکلئیک مانند DNA و RNA استفاده می شود .  […]
اسفند 16, 1398
بافر TE

بافر TE

بافر TE یک محلول بافر رایج در زیست شناسی مولکولی  ، به خصوص در روش هایی که شامل DNA ، cDNA یا RNA است . TE از اجزای آن مشتق شده است: تریس ، یک بافر […]
اسفند 13, 1398
آنزیم تک پلیمراز

آنزیم تک پلیمراز

آنزیم تک پلیمراز یک DNA پلیمراز مقاوم نسبت به دمای بالا است که  نام آن برگرفته از باکتری ترموفیلیک Thermus aquaticus  می باشد و اولین بار […]
اسفند 10, 1398
آب فوق خالص

آب فوق خالص

  آب فوق خالص محققان هرروزه در سراسر جهان برای اهداف مختلفی از آب استفاده می کنند. کیفیت آب مورد استفاده بسیار مهم است و آلاینده […]
اسفند 4, 1398

آب تیمار شده با DEPC (دپس)

آب تیمار شده با دپس چیست؟ آب تیمار شده با DEPC عاری از RNase می باشد. آب دپس برای انتقال RNA  در آزمایشگاه استفاده می شود […]
بهمن 30, 1398
پودر آگارز

پودر آگارز

  پودر آگارز چیست؟ پودر آگارز یک پلی ساکارید خطی است و با اضافه کردن آب تبدیل به ژل آگارز می شود. پودر آگارز را به […]
ریسرچ کالا